در کشور ما آموزش وپرورش از اهمیت خاصی برخوردار است ومبالغ زیادی در این امر صرف می شود ولی باید قبول کنیم که وضعیت اموزش ابتدایی ، با سایر مقاطع تحصیلی فرق زیادی دارد.این روزها اگر ما بخواهیم یک تغییر وتحولی در نظام آموزش وپرورش داشته باشیم باید دیدگاه های مان را نسبت به مسائل اموزش وپرورش گسترش دهیم وتغییر وتحولی بنیادی در زمینه ی آموزش وپرورش وفناوری روز وزمان داشته باشیم واز وجود نام ها واستعاره های گوناگون که امروزه قدیمی وسنتی شده است بر حذر باشیم و کلید واژه ای نوبرای این امر بیا بیم .

باید از نزدیکترین تا دورترین نقطه ایران را گشت وباید بامرام ها و مسلک ها وفرهنگ ها وبومی های مختلف عجین شدومسائل ومشکلات وراهکارها وپیشنهادات راشنیدوبه کار بست وازسرد وگرم زمان خبر داشت

برای بهره گیری مناسب از شرایط و امکانات برای ظهور استعدادها و خلاقیت های کودکان باید تحولات جدی در نگرش مدیران و مسوولان نظام آموزش و پرورش ایجاد کرد چرا که در تعریف مدیریت به عنوان یک رشته علمی «فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی و سازماندهی بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل است برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.»مدیر وظیفه دارد با هماهنگی و اتخاذ تصمیمات پیش برنده ای که براساس مقررات و اصول پذیرفته شده در نظام ارزش ها شکل می پذیرد حیات مادی و معنوی سازمان و افرادش را تدارک ببیند و یک مدیر آموزشی مسوولیتی بس اساسی تر و مهم تر بر عهده دارد، چرا که با روح و روان و جسم کودک و نوجوان سر وکار دارد و بالندگی جامعه و جوانان امروز و سرافرازی و اقتدار فردای آنان به حرف و شعار تنها پیش نمی رود. برخورداری از نسلی جوان و کارآمد و اصرار در به کارگیری مناسب جوانان در چرخه کار و فعالیت های جامعه و پذیرش مسوولیت از سوی آنان در فردایی نه چندان دور می تواند بسیار کارساز و اثربخش باشد. واضح است که انجام چنان ماموریت مهم به آسانی محقق نمی شود و رشد تعالی آنان به تصادف حاصل نمی شود. باید نوجوانان و جوانان را به خوبی بشناسیم و از جامعه و شرایط دیروز و امروز و فردای آنان درک درستی داشته باشیم، راه ها و روش های مناسب علمی و پیش برنده برای مجهز نمودن آنان به تربیت دانایی و توانایی و مهارت یابی را فرا بگیریم.

دراین راستا در کشور عزیزمان ایران جهت اعتلای هر چه بیشتر آموزش وپرورش وتوجه بیشتر به مناطق کمتر توسعه یافته وبنا به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تحول بنیادی در آموزش وپروش در سال تحصیلی 90-89 وزارت آموزش وپرورش پس طی مراحل آزمایشی طرح مجتمع های آموزشی با عنوان طرح ترنم ولایت اقدام به انجام این طرح در کشور نمود که دارای محاسن بسیاری وبه طبع هر برنامه دارای معایبی نیز می باشد که در ذیل آورده که امید است راهگشایی برای هر چه بهتر اجرا شدن این طرح خوب دارد.

محاسن مجتمع های آموزشی وپروزشی :

1. مدیر مجتمع با داشتن معاون اجرایی، معاون پرورشی، معاون آموزشی ومعاون آموزگاران بهتر می تواند برنامه ریزی نمایدو اهداف تعلیم وتربیت یا برنامه سالانه را تنظیم وابلاغ نماید.

2. مدیر مجتع آموزشی، توانایی لازم را دربرقراری ارتباط نزدیک وهماهنگی بازیر مجموعه خود درپیشرفت کیفیت درسی پیدا می کند.

3. مدیر مجتع آموزشی، برای مدارس حوزه ماموریت خوداعتبارات وسرانه لازم ووسایل وامکانات آموزشی، بهداشتی، پرورشی خواهد داشت.

4. مدیر مجتع آموزشی، احاطه واشراف کامل بر مسایل اداری وآموزشی حوزه خود دارد ودر جلسات اداری حضوری فعال وپیگیر مسایل ومشکلات حوزه خود باشد.

5. مدیر مجتع آموزشی، در حوزه ماموریت خود برنامه زمان بندی شده را برای بازدید مدارس توسط معاونین تدوین می کند.

6. ادارات مناطق همکاری لازم رادر زمینه های مختلف اداری، اموزشی و... بامدیر مجتمع دارند.

7. مدیر مجتع آموزشی به مدارس زیر 100 نفر راشامل می شودومسوولیت حد اقل 6تا9 مدرسه را به عهده دارد.

8. مدیر آموزگاران در سراسر کشور تقلیل یافته وبه عنوان معاون آموزگارطبق شرح وظایف محوله انجام وظیفه می نماید.

9. وجود معلمان راهنما به عنوان مدیر مجتمع که با علم وآگاهی واحاطه کامل بر مسایل اداری وآموزشی ومدیریت مدارس که راهگشای بسیاری از مشکلات آموزشی می باشد.

10. مدیر مجتمع آموزشی اختیارات کامل برمسایل آموزشی، هزینه عمرانی،بهداشتی مدارس را دارد.

11. مدیر مجتمع در صورت داشتن اعتبارات لازم، اولویت های اولیه را به مدارس زیر مجموعه خود قرار خواهد داد.

12. درروستاها به مجتمع اداره می شودو بسیاری ازاسراف وتبذیر ها درامر مسایل آموزشی جلوگیری می شودوحتی از ساخت وسازهای بی رویه جلوگیری میکند.

13. معاون آموزگاران زمان بیشترومناسب تری جهت رسیدگی به دانش آموزان دارند.

14. باتامین رایانه در مدارس چند پایه آموزش از کیفیت بیشتری در مجتمع ها برخوردار می شوند.

15. مشکلات مدارس به مجتمع انتقال پیدا می کند واز مراحل اداری کاسته وزودتر مشکل مورد نظر رفع خواهد شد.

معایب مجتمع های آموزشی وپرورشی:

1.     قبل از آغاز سال تحصیلی شرح وظایف معاون آموزگاران برای آنان به خوبی توجیه نشده است که بسیاری از ابهامات رابوجود آورده است.

2.     برای مدیران مجتمع، شرح وظایف ها درامر معاون اجرایی، آموزشی،پرورشی و معاون آموزگاران خوب توجیه نشده است وعده ای هنوز بامشکل مواجه هستند.

3.     انگیزه وعلاقه در بعضی از مدیران دیده نمی شودکه به دلیل عدم تسلط به شرایط مدارس مجتمع می باشد.

4.     مدیران مجتمع ازلحاظ ایاب وذهاب وحتی معاونین آنان دراین زمینه با مشکل مواجه هستند.

5.     به مدیران مجتمع اختیارات لازم درامرروستا مرکزی بودن ویا تصمیم گیری های آموزشی لازم داده نشده است.

6.     به مدیران مجتمع به دلیل صعب العبور بودن مناطق ودوری راه تصمیم گیری درباره فرستادن سرباز معلم داده نشده است.

7.     اگردر زمان اجرای آزمایشی این طرح مسایل ومشکلات مناطق بررسی می شدو سپس به اجرا گذارده می شد بهتر بود.

8.     امتیازات واعتبارات واولویت های خاصی به مدیران مجتمع داده نشده است.

9.     معاونین مجتمع ها به دلیل سخت گیری بی علت مدیران مجتمع علاقه برای حضور در مجتمع در سالهای بعد ندارند.

 پیشنهادات جهت بهتر شدن مجتمع ها

1.     ارائه برنامه هفتگی هماهنگ ویکنواخت وحتی در کلاس های چند پایه برای مدارس مجتمع توسط مدیر

2.     مدیرمجتمع درصد آمارقبولی نوبت اول ودوم سال گذشته راباسال جاری مقایسه ونصب آن دردفترمجتمع

3.     برنامه ریزی مدیر مجتمع برای تنظیم نمونه سوالات جمع آوری شده مدارس برای نوبت اول ودوم وبرای پایه های توصیفی مجتمع بصورت ماهانه

4.     شرکت فعال مدیر مجتمع درجلسات شورای معلمان مدارس وارائه راهکارهای مناسب برای پیشرفت تحصیلی وبررسی مسایل ومشکلات مدارس

5.     برگزری مسابقات علمی، فرهنگی، ورزشی دردهه فجرویاهفته معلم بین مدارس مجتمع توسط مدیر مجتمع در سال جاری

6.     تشویق دانش آموزان برتردرنوبت اول ویادرپایان سال توسط مدیرمجتمع (جشن گلهای بهشتی)

7.     صادر نمودن کارنامه نوبت اول ودوم برای مدارس مجتمع توسط معاون اجرایی مجتمع

8.     برنامه ریزی برای معاونین درزمینه های مختلف آموزشی، تربیتی،پرورشی در طول سال درجلسه شورای معاونین

9.     برنامه ریزی برای دفتر آمار، امتحانات، تراز مالی، دریک جلد برای کلیه مدارس مجتمع

   10. حق الزحمه مدیریت نسبت به معاونین پنجاه درصد افزایش پیدا کند.

   11. حق الزحمه معاونین مجتمع نسبت به معاون آموزگاران پنجاه درصد افزلیش پیدا     کند

   12. تشویق معون آموزگاران توسط مدیریت مجتمع در جهت انجام هر چه بهتر وظایف محوله مدرسه

[ پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 10:0 ] [ مرتضی ولیئی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،